تیزر تبلیغاتی کارخانه سنگ پاستور

این ویدئو برای معرفی ظرفیت های تولیدی در کارخانه سنگ پاستور واقع در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان تولید شده است . در این ویدئو تصاویری از کارخانه سنگ ، دستگاه های قله بر ، و مراحل فرآوری سنگ ساختمانی ، یه تصویر کشده شده است .

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی

کارفرما

کارخانه سنگ پاستور

سال تولید

1400